ייפויי כוח מתמשך – הבטחה לעתיד טוב יותר!

מהו ייפויי כוח מתמשך?

ייפויי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמטרתו לאפשר לכל אדם (בגיר) לקבוע עוד בחייו,
בשלב שבו הוא מסוגל לקבל החלטות ומסוגל להבין את בחירותיו, מי יטפל בו ובענייניו
במקרה שהוא לא יהיה מסוגל לטפל בהם בעצמו במקרה שבו כושר השיפוט שלו ויכולתו
לקבל ולבצע החלטות יפגעו באופן חמור, למשל בעקבות תאונה, מחלה, דמנציה, תחלואה
נפשית ועוד.

המסמך מאפשר למעשה למייפה הכוח לתכנן את עתידו בשלב שבו הוא מסוגל לקבל החלטות
ולתכנן דברים ולמנות עליו מיופה כוח מהימנים שיפעלו עבורו ובשמו במקרה הצורך.

האדם שמנסח את ייפויי כוח נקרא "ממנה".

באילו נושאים ניתן לערוך ייפויי כוח מתמשך ?

בייפויי כוח המתמשך ניתן לקבוע מי יטפל בענייניי רכושו של מיפה הכוח, בענייניו האישיים והבריאותיים.

במקרה שמייפה הכוח יגיע למצב סיעודי, האם יינתן לו טיפול בבית או במוסד רפואי,
מי יקבל החלטות במקרה שיזדקק לטיפול רפואי, מה יהיה מקום המגורים בעתיד,
האם הבית יימכר או יושכר, מה יעשה עם העסק שניהל ומי יכנס בנעלי מיפה הכוח. מי יטפל
בעניינים המשפטיים מול הרשויות, הקצאת כסף לנכדים, תרומות, ענייני דת, טיפוח ועוד.

כיצד עורכים ייפויי כוח מתמשך?

• פונים לעורך דין שהוסמך לערוך ייפויי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי.
• עורך הדין יזהה אתכם ויוודא שאתכם כשירים לערוך ייפויי כוח מתמשך ומבינים את
משמעות הדבר.
• עורך הדין יסביר לכם אודות השירות המשפטי ויבין מה הצרכים שלכם.
• יתקיימו פגישות עם מיופיי הכוח.
• ייפויי הכוח יחתם ויוגש לאישור האפוטרופוס.

שיקולים בבחירת מיופה כוח:

הבחירה באדם אחר שיפעל בשם הממנה צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות
מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על הממנה המחייבת
בחינת שיקולים עניינים.

חשוב לשקול האם התקשורת היא טובה, האם מיופה הכוח מיטיב להכיר את הממנה, האם
הממנה סומך עליו שהוא יפעל לטובתו, האם הוא יודע ומבין את רצון הממנה ובחירותיו.
האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש
למילוי התפקיד.

ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי
נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים למשל עו"ד או רואה חשבון.

קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד

יש לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח ולפעול בהתאם להנחיות בייפוי
הכוח המתמשך. לשם כך עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני
עורך דין לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך.

האם ניתן לקבוע יותר ממיופה כוח אחד?

ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר, ולמעשה אין בחוק כל מגבלה כמותית על מספר מיופי
הכוח. לכן, ניתן לקבוע שמיופה כוח אחד יהיה אחראי על עניין מסוים ומיופי כוח נוספים על
נושאים אחרים.

היתרון בקביעת מספר מיופיי כוח הוא בהקטנת הנטל על מיופי הכוח מחד, והבטחה
כי במקרה שאחד ממייופיי הכוח לא יוכל לבצע תפקידו, יהיו אחרי שיעשו כן.

אם מיופה כוח נפטר או אינו יכול למלא תפקידו ואין מיופה כוח אחר, ייפויי הכוח לא נכנס
לתוקף.

מהם סמכויות מיופה הכוח?

ככלל מיופה הכוח מוסמך לבצע כל פעולה שניתן לו ייפויי כוח לבצעה, למעט הפעולות
הבאות:

1 . פעולה שלפי מהותה הינה אישית כמו להצביע בבחירות, אימוץ וכו’.
2 . פעולות שדורשות הסכמה אקטיבית ומפורשת.
3 . מתן תרומות או הלוואות מעל 100,000 ₪. פעולות משפטיות 100,00-500,000 .₪
4 . פעולות במוצר פנסיוני.
5 . העברת הסמכות לטיפול באשפוז בבי"ח פסיכיאטרי.
6 . פעולות המצריכות אישור בימ"ש – עסקאות נדלן.

אדם מיודע – מנגנון פיקוח על מיופי הכוח:

קיימת אפשרות (לא חובה) למנות אדם מיודע, לו מיופה הכוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפויי הכוח ובתנאים שיוגדרו עי הממנה.
ניתן לבחור באנשים המעורבים בחיי הממנה אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח
בשלב כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ובהמשך על החלטות שהוא מקבל עבור הממנה ועל
הפעולות שהוא מבצע בשמו.

שינוי ו/או ביטול ייפויי כוח מתמשך:

ניתן לשנות ולעדכן את ייפויי הכוח בכל עת, בטרם נכנס ייפויי הכוח לתוקף, כלומר בטרם
מייפה הכוח הגיע למצב שהוא לא מסוגל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.

אם מדובר בשינויים טכניים למשל מספר טלפון וכתובות שנרשמו בייפויי הכוח, מגישים
לאפוטרופוס טופס עדכון פרטים.

אם מדובר בשינויים מהותיים יש לערוך ייפויי כוח מתמשך חדש. אפשר לרשום מראש שלא
מעוניינים לשנות.

מתי מומלץ לערוך ייפויי כוח מתמשך?

כ – 13.5% מאוכלוסיית ישראל הינה מעל גיל 60 , הרפואה היום מתקדמת ותוחלת החיים
מתארכת.

כפועל יוצא מכך אנו רואים יותר אנשים שחולים במחלות שאינן ממיתות אך עלולות
לפגוע בכושר השיפוט ובאיכות החיים. למשל, שטיון, פרקינסון ופגיעות קוגניטיביות
אחרות.

לכן, כל מי שמעוניין לדאוג לצרכיו במקרה שבו יאבד את יכולתו וכשירותו לקבל
החלטות על ענייניו, ומבין כי דבר כזה עשוי לקרות לכל אדם בכל שלב של חייו, בין בשל
תאונה, או בשל מחלה או בשל אירוע לא צפוי, רצוי שיבטיח את עתידו על ידי עריכת ייפויי
כוח מתמשך – בהקדם האפשרי.

עלויות:

עבור עריכת ייפויי כוח מתמשך אצל עורך דין מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון בתחום, אשר יקדיש את הזמן הראוי לעריכת ייפויי הכוח המתמשך כדי שיתאים לרצון מייפה הכוח ויבטיח את עתידו, תדרשו לשלם בין 3,500 ש"ח כשמדובר בעריכת ייפוי כוח מתמשך
בסיסי ועד 15,000 ₪ כשמדובר בייפויי כוח מתמשך מורכב עם התניות רבות ומיופי כוח רבים.

העלות עשויה להשתנות בין עורכי הדין.