תפריט

תקנון והצהרת פרטיות

דף הבית תקנון והצהרת פרטיות

תקנון והצהרת פרטיות

 1. כללי:
  • משרד המאירי ושות' ("המשרד" או "אנחנו") רואה חשיבות רבה לפרטיות של לקוחותיו והמבקרים באתר האינטרנט אשר בכתובת hameiri-law.co.il ("האתר").
  • המשרד עושה מאמצים לשמור פרטיותם ומטעם זה הנך מתבקש לקרוא בעיון את תקנון האתר אשר מהווה גם הצהרת הפרטיות, ואשר מפורט במסמך זה (להלן: "הצהרת הפרטיות").
  • הצהרת הפרטיות מפרטת את הנהלים והאופן בו יעשה המשרד שימוש במידע שיסופק על ידך ו/או שיגיע למשרד עקב השימוש שתעשה באתר.
  • מובהר שאין בשימוש באתר כשלעצמו כדי להוות בשום דרך התקשרות עם המשרד לקבלת שירותים משפטיים, וככל שמידע יסופק על ידי מי שהתקשר עם המשרד לקבלת שירותים משפטיים יטופל המידע שימסור בהתאם לכל הוראות הדין בעניין חסיון עו"ד – לקוח.
  • הדין שחל על הצהרת הפרטיות הנו הדין הישראלי. הצהרת הפרטיות כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולכל הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה.
  • הצהרת הפרטיות פונה למשתמש באתר ("אתה" או "המשתמש"), מנוסחת בלשון זכר יחיד אך פונה לגברים ונשים, ביחיד וברבים.
 2. הסכמה:
  • מעצם השימוש באתר אתה באופן עצמאי ומרצונך החופשי, מאשר את תקנון והצהרת הפרטיות של המשרד ובכלל זאת אתה מאשר למשרד לאסוף, לעבד ולהשתמש במידע הפרטי שלך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
  • ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה לספק מידע במהלך השימוש שתעשה באתר אלא בהתאם לרצונך החופשי, אך אם תימנע מלהעביר את המידע הרי שההנאה שלך מן השימוש באתר עשויה להיפגם.
 3. איסוף מידע
  • אנו עשויים לאסוף מידע אישי אשר אתה סיפקת למשרד כאשר:
   • תבצע פנייה למשרד באמצעות מתחם הפנייה שבאתר.
   • תירשם לרשימת דיוור של המשרד.
   • מועבר אלינו מידע בעניין משרות עבודה במשרד.
   • תשלח לנו מידע באמצעי אחר כלשהו, למשל, דוא"ל או מסרון.
  • אנו עשויים לאסוף מידע שנוגע להרגלי הגלישה שלך באינטרנט, לתחומים ונושאים שמצאת בהם עניין, למידע מן הדפדפן שלך, לכתובת אינטרנט (IP), לעוגיות (cookies), לדפוסי שימוש באתר, לנתוני שפה, למעקב ולצילום תנועתיות באתר, לחותמות שעה ותאריך ועוד.
  • אנו עשויים לאסוף מידע סטטיסטי (להלן: "מידע סטטיסטי") שאינו מזוהה אישית ושנוגע לפעילות שעושים פרטים באתר.
  • המידע האישי שאנו עשויים לאסוף כולל שם, טלפון, דוא"ל, מהות פנייה ומידע נוסף שצירפת בפנייתך אלינו.
  • מובהר שאינך מחויב לפי החוק למסור למשרד מידע אישי שלך. אולם, ככל שלא תמסור לנו מידע אודותיך, או שתמסור מידע שאינו מדויק, ייתכן שלא נוכל לספק לך חלק מהשירותים.
 4. שימוש במידע
  • אנו עשויים לעשות שימוש במידע אישי למטרות שלהלן: (1) זיהוי משתמש לצורך מענה לפנייה שהשאיר; (2) הנגשת מידע הנוגע לפנייה שבוצעה למשרד או שאנו חושבים שיש לך עניין בו; (3) שמירת מידע לצורך בירור ו/או שירותים עתידיים; (4) מחקר, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (5) התאמה אישית ושיפור של האתר; (6) שירות לקוחות של המשרד; (7) ציות לחוק, בירור תלונות, התדיינויות משפטיות, חשד להונאה ו/או להתנהגות בלתי הולמת.
  • המשרד לא יעשה שימוש במידע שנוגע אליך, אלא בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.
 5. עוגיות
  • עוגייה או Cookie היא מחרוזת  אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע אודות גולש באתר אינטרנט, כגון לשם שמירת העדפות משתמש. העוגייה מייצגת מצב גלישה באתר. לעיתים, גם אתרים שאינם האתר שיצר את העוגייה יכולים להשתמש בה. מידע שנאסף בעוגיות עשוי לכלול את מיקומך הגיאוגרפי המשוער; הגדרות השפה של דפדפן האינטרנט שלך ;סוג המכשיר באמצעותו את/ה משתמש/ת באתר; מידע לגבי זמני גלישה.
  • לצורך פעילותו השוטפת האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) וכך אוסף מידע בעניין שימוש באתר, סטטיסטיקות, אימות פרטים ולאבטחת מידע ועשוי אף לעשות שימוש במידע שמקורו מצדדים שלישיים, למשל, Google Analytics ורשתות חברתיות.
  • משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו בעת השימוש שלו במחשב, יכול להימנע מכך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן המחשב.
  • על המשתמש לדעת כי הביטול של איסוף העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים של המערכת לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.
 6. שיתוף המידע
  • מידע שלך יהיה נגיש לעובדי המשרד וכן לנותני שירותים שהינם הכרחיים כדי שהמשרד יספק שירותים ושהמשרד התקשר עימם בהסכם מחייב, דוגמת, נותני שירותי אחסנה, אבטחת מידע, ניהול אתרים, ספקי אינטרנט ותקשורת.
  • המשרד רשאי להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל ממך הסכמה נוספת במקרים הבאים:
   • המשרד סבור שמסירת המידע נדרשת למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
   • מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
   • הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים שהמשרד הנו צד להם כתובע או כנתבע.
   • במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני ו/או העברת עסקים ו/או מכירת פעילות של המשרד.
  • המשרד רשאי להעביר לצדדים שלישיים מידע בלתי מזוהה ושאינו כולל נתונים אישיים.
  • יובהר כי מעת שמידע יצא מידי המשרד, בכפוף להוראות הצהרת פרטיות זו, המשרד לא יהא אחראי לשימוש שיעשה בו ולא יהיה כל תוקף לטענה ו/או לתביעה כלפי המשרד בעניין המידע האמור.
 7. שמירת המידע
  • מידע שנמסר למשרד אגב השימוש באתר יישמר במאגרי המידע של המשרד ו/או אצל קבלני משנה שהמשרד התקשר עימם לשם שמירת המידע.
  • לשם הגנה על המידע שברשות המשרד, מיישם המשרד נהלי אבטחת מידע מקובלים וסבירים.
  • המשרד אינו יכול להתחייב שהאתר או אחסנת המידע חסינים מפני גישה בלתי מורשית ושצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. לפיכך, המשרד לא יישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מזליגת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי שבוצע על ידי אחר במידע שמסר משתמש.
 8. העברת מידע מחוץ לישראל
  • המשרד עשוי להעביר מידע אישי אל מחוץ למדינת ישראל ולאחסן אותו במדינות אחרות. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות במדינות אליהן יועבר המידע האישי, לא יהיו תואמים את חוקי אבטחת המידע בישראל. במקרים כאלו, המשרד יפעל כדי להבטיח שמידע אישי שהועבר מוגן כמקובל.
 9. אבטחת מידע

לשם אבטחת המידע נוקט המשרד באמצעי אבטחה מקובלים, עם זאת אין דרך למנוע כל אפשרות לזליגת מידע ואירועי אבטחה. לפיכך, המשרד לא יישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת למידע אישי שסיפק למשרד.

 1. קישורים חיצוניים
  • אגב השימוש שתעשה באתר ייתכן ותמצא קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי המשרד (להלן: "קישורים חיצוניים").
  • המשרד אינו מתחייב כי קישורים חיצוניים יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאמינותם ו/או לתקינותם ו/או לעמידתם בדרישות הדין, אינו צד לכל התקשרות עם כל גורם שאליו יפנה קישור חיצוני ולא יחוב בכל חוב בשל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם צדי ג' בעלי קישורים חיצוניים.
 2. תוכן פרסומי
  • המשתמש מאשר למשרד להביא לידיעתו תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות למשרד, שלהערכת המשרד ייתכן והמשתמש ימצא בהם עניין (להלן: "תוכן פרסומי"). התוכן הפרסומי יכול שיועבר למשתמש באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא"ל ו/או במהלך השימוש שיעשה המשתמש במערכת ו/או בדרך אחרת.
  • משתמש רשאי להורות למשרד בכל עת על הפסקת הדיוור באמצעות הודעה למשרד בכתב על רצונו בכך ו/או משלוח דוא"ל לכתובת [email protected] ו/או משלוח מסרון עם המילה "הסר" לטלפון מספר 0506722730 ו/או מענה ישיר באופן שבו נשלח דבר הפרסומת.
 3. זכויות המשתמש באתר
  • אתה רשאי לעיין במידע שנשמר אודותיך ואתה רשאי לבקש את תיקון המידע עליך ככל שנפלה במידע שברשותנו טעות או שהמידע אינו שלם.
 4. אחראי פרטיות
  • אחראי לפרטיות במשרד הנו עורך דין שחר המאירי דוא"ל [email protected]
  • בכל מקרה של צורך בקבלת מידע ו/או מימוש זכויות בהתאם להצהרת הפרטיות הנך מתבקש לפנות למשרד בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים מטה.
 5. המחאה של זכויות

המשרד רשאי להמחות ו/או להסב את הזכויות וההתחייבויות שלו לאחר (להלן: "נעבר"), ובלבד שהנעבר האמור יאשר בכתב את מחויבותו לעמוד בהוראות תקנון והצהרת פרטיות זו והדין.

 1. עדכון הצהרת הפרטיות

למשרד עומדת הזכות לעדכן תקנון והצהרת פרטיות זו בכל עת. ככל שתבחר שלא לאשר את העדכון האמור המשרד עשוי שלא לאפשר את המשך השימוש שלך באתר.

 1. בירור מחלוקות

המשתמש מבין, מסכים ומאשר כי על תקנון והצהרת הפרטיות זו חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בחיפה ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת להצהרת הפרטיות ו/או לאתר ו/או לשירות המוצע באתר ו/או כל תביעה שהמשרד הינם צד לה.

 1. פרטי התקשרות עם המשרד

שם המשרד:  המאירי עורכי דין ונוטריון

מען למכתבים:  קיבוץ שריד 3658900

דוא״ל: [email protected]

תקנון והצהרת פרטיות זו תקפים ליום ה: 01.03.23

אנו נלווה אותך בכל התהליך בצורה אנושית, מקצועית ומהימנה.
ניתן לבצע את כל התהליך בטלפון, בשיחת זום או בפגישה פרונטלית לבחירתך.

לשיחת יעוץ ללא עלות השאירו פרטים:

  אולי יעניין אותך גם...

  משרד הביטחון אגף השיקום

  פרופיל צבאי

  משמעותו של פרופיל צבאי השרות הצבאי דורש מהחייל עומסים גופניים מורכבים שהוא אינו רגיל להם בחייו האזרחיים. כדי למנוע פגיעה…

  האם קיים קשר בין סוכרת ל – ptsd

  האם ptsd גורם לסוכרת ? כל התשובות במאמר הבא: הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) וסוכרת הם שני מצבים שונים מאוד,…

  תביעה נגד הצבא

  תביעה נגד הצבא

  מי זכאי להגיש תביעה נגד הצבא? תביעה נגד הצבא יכולים להגיש חיילים או חיילות שנפגעו במהלך ועקב שירותם. מדובר הן…

  הלם קרב

  הלם קרב – פוסט טראומה

  פוסט-טראומה, או בשמה האחר הפרעה בתר-חבלתית הינה מונח מתחום הפסיכיאטריה המתייחס למצב בו מתפתחת הפרעה מתחום הפסיכיאטריה לאחר חווית אירוע…

  תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון - בדיקה מחדש

  תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – בדיקה מחדש

  תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – הגדלת אחוזי נכות המידע שנביא במאמר זה עשוי להוביל להגדלת אחוזי הנכות והוא…

  קרע ברצועה צולבת בצבא

  תביעה על פריקת כתף בצבא

  פריקת כתף בצבא יכולה להופיע במהלך השירות הצבאי בקרב חיילים וחיילות, בעיקר ביחידות הלוחמות. פריקת כתף תופיע ברוב המקרים על…

  קביעת אחוזי נכות על ידי ועדות רפואיות

  הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) ופיברומיאלגיה

  הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) ופיברומיאלגיה הם שני מצבים הקשורים זה בזה. למרות שהם מצבים נפרדים, מחקרים מראים שאנשים שחווים…

  קצין תגמולים במשרד הביטחון

  שכר טרחה עורך דין משרד הביטחון

  תפקידו של עו"ד לענייני משרד הביטחון עורך דין משרד הביטחון הוא עורך שמתמחה בייצוג נפגעים מול קצין תגמולים במשרד הביטחון….

  דילוג לתוכן